Privacy

Buck-e is een applicatie gebouwd en beheerd door Fairville NV. Uw gemeente en school hebben gekozen om u dit platform aan te bieden. Buck-e heeft als doel kinderen te stimuleren om op een ecologische manier naar school te komen door middel van een digitale, lokale munt.

Fairville NV, met zetel te Nazareth, BE 0756.963.452, info@fairville.be, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en verwerkt de gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende reeks van persoonsgegevens van natuurlijke personen:

 • Kinderen: naam, voornaam, verblijfsadres en geboortedatum.
 • Ouders of voogd: emailadres.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

 • De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienst
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Er een gerechtvaardigd belang is.
 • Voor bepaalde specifieke doeleinden zullen wij steeds de expliciete toestemming vragen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Doeleinden

Fairville verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • uw inschrijving en deelname
 • het uitvoeren en registreren van transacties met de digitale munt
 • bepalen van de afstand thuisadres – school
 • een rechtmatige toestemming bekomen voor deelnemers
 • het voorkomen fraude en misbruiken
 • het bijhouden van statistieken

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de gebruiker worden gedeeld met andere vennootschappen, entiteiten of natuurlijke personen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Fairville NV verbonden zijn of met enige andere partner van Fairville NV

Fairville NV waakt er over dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

Wij bewaren jouw gegevens zolang het noodzakelijk is voor de dienstverlening. Daarnaast respecteren wij de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kan de gebruiker ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.

Bovendien, heeft de gebruiker het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of te verzoeken bepaalde persoonsgegevens te laten overmaken naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan de gebruiker een van volgende stappen te ondernemen:

 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@fairville.be
 • zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen
 • een brief te richten aan Fairville NV, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth, Belgium.

Mocht u dat nodig vinden, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Deze privacyverklaring kan ten allen tijde aangepast worden en is steeds beschikbaar via de website.